SYRENA ZNACZY WALKA!

[ENGLISH BELLOW]

– Międzymiastowy dzień akcji w solidarności z Syreną – środa 15.10!
– Święto Wilczej Walczącej – demo-moc w dniu licytacji 17.10
– Tydzień wydarzeń w Syrenie! 11.10-19.10 (szczegóły poniżej)

17 października 2014 odbędzie się licytacja komornicza naszego domu – kamienicy przy ul. Wilczej 30 w Warszawie. 15 października 2014 komornik sądowy zaplanował oględziny dla potencjalnych kupców. Licytowana jest połowa udziałów w reprywatyzowanej kamienicy, które komornik przejął po poprzednich właścicielach-dłużnikach: Krzysztofie i Joannie Podsiadłych. Licytowani ‘właściciele’, po formalnym zakupie kamienicy, po prostu za nią nie zapłacili, jednak w okresie ich ‘własności’ wysiedlono wieloletnich lokatorów i pogorszono stan budynku. To sztandarowa historia reprywatyzacji – procederu przekazywania gminnych kamienic prywatnym czyścicielom. Choć ‘inwestorzy’ proponują ‘rewitalizację’, ich rola ogranicza się najczęściej do spekulacji działką, wyrzucenia ‘wkładki mięsnej’ i sprzedaży kolejnym ‘inwestorom’.

Zajęliśmy ten dom 10 marca 2011, bezpośrednią przyczyną była wieść o zabójstwie działaczki lokatorskiej Jolanty Brzeskiej – wiele osób uznało wtedy, że wyczerpały się łagodne formy protestu wobec reprywatyzacji i w walce o mieszkanie bez kredytu na 50 lat.
W ciągu 4 lat tchnęliśmy w tę kamienicę życie. Dziś, jak dawniej, mieszka w niej 35 osób, w tym sześcioro dzieci. Najstarsza mieszkanka ma 75 lat, najmłodszy dziki lokator właśnie poszedł do przedszkola.

Dziś do naszych drzwi puka stary porządek. Komornik Ryszard Moryc, opisując szczegóły licytacji, pominął dość istotny element kamienicy – LUDZI. Osoby mieszkające w Syrenie oraz grupy wspierające i wspierane przez to miejsce chcą wysłać jasny przekaz  – SYRENA ZOSTAJE.

Potrzebujemy Waszego wsparcia. Syrena to my wszystkie i jej obrona zależy tylko od nas. Walka o Syrenę to walka o każdą inicjatywę, która tu działa: od Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, przez Inicjatywę Pracowniczą, Anarchistyczny Czarny Krzyż, Warszawski Teatr Rewolucyjny, Amatorski Front Operowy, Punk Jogę, grupy imigranckie i antyfaszystowskie, po rowerownię, sitodruk, bibliotekę, salę graficzną itp.

Sprawa naszego domu nie jest odosobniona – wpisuje się w szerszy kontekst sytuacji lokalowej w Warszawie i całym kraju, gdzie z problemem mieszkaniowym boryka się ponad 6,5 mln osób. W samej Warszawie jest ponad 50 tysięcy pustostanów, gmina, choć szybko wyzbywa się mieszkań na rzecz czyścicieli, wciąż posiada więcej pustostanów niż potrzebuje, by w jeden dzień zapewnić potrzeby wszystkim oczekującym na lokal z wyrokiem sądu w ręce. Z mieszkań wyrzucane są osoby, które często własnymi rękoma odbudowywały Warszawę z gruzów. Pół wieku po słynnym ‘czynie społecznym’, ludzie wpędzani są w spiralę zadłużenia i zmuszeni do darmowej pracy za dług. Na naszych oczach odbywa się krwawa gospodarcza inkwizycja.

Dlatego nie chodzi nam tylko o konkretne miejsce – obrona Syreny to jasny przekaz, że ludzie są gotowi się bić o swoje prawa. Wysiłek, który włożyłyśmy w tworzenie tego miejsca, inicjatywy, które tu działają, nasze życie i to miasto nie jest na sprzedaż!
Sytuacja jest bardzo poważna, ale jesteśmy pewne, że razem możemy wygrać. Musimy zmobilizować się do konkretnej walki o ważne dla nas wszystkich sprawy. Teraz, w obliczu mobilizacji neoliberalnych ruchów, nie liczących się z ludźmi i gotowych sprzedać wszystko i wszystkich, musimy pokazać, że się nie ugniemy.

Dlatego wszystkie grupy i osoby działające w obrębie kolektywu Syreny, w dniach 11 – 19 października, intensyfikują swoje działania i organizują tydzień akcji dla Syreny!
Bardzo ważne dla nas jest, żebyście tłumnie zjawiły/li się 15 października o 15:30 na Wilczej 30, by razem z nami “przywitać” komornika i potencjalnych nabywców kamienicy, pokazać że jest nas równie dużo jak duży jest nasz opór. W tym czasie będziemy też kręcić teledysk, więc zabawne przebrania mile widziane 😉

17 października o 11:30 pod Sądem przy Marszałkowskiej 82, w którym ma się odbyć licytacji. Liczymy na silną mobilizację i foniczny terror! 😉

Niech obrona Syreny będzie sygnałem dla władz; i inspiracją dla ludzi, żeby stawiać opór – autonomiczny, oddolny i zdecydowany. Pokażmy wszystkim, że kupując Syrenę, kupujesz wielkie kłopoty!

Najlepszą bronią, jaką mamy w tej walce, jest nasza wzajemna solidarność, którą rozumiemy jako siostrzeństwo i braterstwo w walce, a nie symboliczne deklaracje współczucia.
Dlatego najlepszą formą obrony pozostaje atak – bezkompromisowa ofensywa na wszystkich frontach naszej wspólnej codziennej walki. To, o co prosimy każdą grupę i osobę chcącą okazać nam swoje wsparcie, to intensyfikacja Waszych działań – w tak radykalnej formie, na jaką możecie i chcecie się zdobyć. Dlatego ogłaszamy 15 października dniem akcji bezpośrednich w solidarności z Syreną. Same najlepiej znacie cele, w które możecie uderzyć. Niech wszystkie akcje łączy tylko hasło “Syrena znaczy walka!”, oddolny charakter i żywy sprzeciw wobec systemowej przemocy.

Pokażmy, że potrafimy same się zorganizować, tworzyć miejsca i inicjatywy, niezależnie od interesów polityków i kamieniczników, działać im na przekór i że jesteśmy gotowe bronić ważnych dla nas miejsc, ludzi i idei.

SYRENA ZNACZY WALKA !!!

————————————

On September 17th 2014 our house in Wilcza Street 30 in Warsaw will be put on auction. On September 15th the court bailiff planned a viewing of the premises for potential buyers. Subject to auction are half the shares of the reprivatised estate, which the bailiff obtained from its former indebted owners, Krzysztof and Joanna Podsiadło. These persons simply did not pay after formally purchasing the house, however in the period of their ownership years-longed tennants were evicted and the condition of the house deteriorated. It is a case typical of the history of reprivatisation – the procedure of transferring of community-owned houses to private cleaners. Though investors promise ‘revitalisation’, their part is most often limited to speculation, eviction of the inhabitants, and selling off to further investors.

We occupied this house on the 10th of March 2011. The direct impulse was the news of the murder of tennant rights activist Jolanta Brzeska. Many people felt then that light forms of protest against reprivatisation and struggle for debt-free housing had been exhausted. During four years of occupation we breathed life into this house. Today, as before, 35 people live here, including six children. The oldest inhabitant is 75 years old, the youngest has just started pre-school.

Today the old order is knocking at our door. Court Bailiff Ryszard Moryc forgot to mention a certain fact while drafting the description of the auction – the PEOPLE. Persons inhabiting Syrena as well as groups supporting and supported by this place wish to send out a clear message – SYRENA STAYS.

We need Your support. Syrena is all of us and her defense depends only on us. The struggle for Syrena is the struggle for all the organisations who work here – Warsaw Tennants Association, Workers’ Initiative Union, Anarchist Black Cross, Warsaw Revolutionary Theatre, Amateur Opera Front, Punk Yoga, immigrant support and antifascist groups, bike workshop, silkscreen printing workshop, anarchist library, visual arts workshop, etc.

The case of our house is not an isolated one – it fits into the wider context of the housing situation in Warsaw and the whole country, where ca. 6,5 million people struggle with a housing poverty problem. Warsaw itself has 50,000 empty houses. The local authority, despite quickly ridding itself of the property it owns, still has more than enough empty buildings to house every person awaiting social housing now. Frequently, the people who are evicted from their flats are the same persons who took part in reconstructing the buildings they live in following the destruction of Warsaw in 1944. Half a century after that famous ‘social action’, people pushed into spiralling debt and forced to work for free.

Our struggle concerns not only this particular place. The defense of Syrena is a clear message, that people are ready to stand up for their rights. The effort we put into creating this place, the groups that work here, our lives and this city are not for sale! The situation is grave, but we are sure that together, we can win. We must mobilise for a solid struggle for matters that are important to us all.

All groups and persons active in Syrena are invited to intensify their actions during 11-19th october, and organise a week of action for Syrena! It is very important that You be present on the 15th October at 15:30 at Wilcza 30, to greet the court bailiff and potential buyers of the house, in order to show them how many we are and how strong our resistance will be. A movie clip will be shot in the meantime, so funny costumes will be appreciated 😉 On 17th October at 11:30 under the court at Marszałkowska 82, is where the auction will take place. Lets gather strong and make some sonic terror!

Let the defense of Syrena be a signal to the authorities, and an inspiration for people to resist autonomously, decisively. Let’s show that buying Syrena, you buy big trouble. The best way to defend we have is solidarity, which we understand as sisterhood and brotherood in struggle, not symbolic declarations. The best form of defense is attack – uncompromising offensive on all fronts of our everyday struggle. What we ask each person and group is that You intensify Your actions – as radically as you can or want to. We proclaim the 15th October the day of direct action on solidarity with Syrena. You best know what targets to aim for. Let all actions be connected by the slogan ‘Syrena means Struggle’, grassroots character and lively resistance to systemic violence.

Let’s show that we can self-organise, create spaces and initiatives, indenpendent from the interests of politicians and real-estate owners. Let’s show we are ready to defend ready to protect people and places and ideas that are important for us.

SYRENA MEANS STRUGGLE!